ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4