ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ระดับภาคฯ