งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "20 ปี นวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาพดี"