การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566