ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ