การตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7