หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงของตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้า