ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรา