ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ และหลัก