ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2567