การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7