ศบส. 7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน และหน่วยบริการสาธารณสุข