ศบส.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด