กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์