สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร1)