การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570