การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับสากล