การต่อต้านการทุจริต “ศบส.7 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Zero Tolerance) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)