วันที่ 9 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ได้เข้าหารือแนวทางความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนา การดำเนินงานหรือกิจกรรมภายใต้กฎหมายที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานปฐมภูมิ หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด