งานทวนสอบค่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์และอบรมการใช้งานเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (on the job training) ณ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น