การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพในการใช้งานระบบ ESTA กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์