กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม จัดประชุมกลุ่มภารกิจด้านมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565