ศบส.7 ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น