ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ จากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม