คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศบส. 7 ได้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม