สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร1.)