การประชุมติดตามและนำเสนอการดำเนินงานเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2565