สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 (สขร 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 (สขร 1)