กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

รูปภาพกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่