ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
    "เป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีมาตรฐาน
  2. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมทางด้านบริหาร วิชาการและการบริการอย่่างมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนค่านิยม

    "มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ"


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003489 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560