ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางเปรมฤดี โคตรสมุทร (หัวหน้ากลุ่มบริหาร) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัจฉรา เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ธนูสา นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวดอกไม้ สานสมจงเจริญ นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุภิญา เข็มแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจุฬวฎี ตุ่นป่า ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายชัชชล ภูบุญศรี ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นางสาวรุ่งฤดี วงศ์ศรีรัตน์ ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
นายจะเด็ด สานสมจงเจริญ ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายนพดล สินคำ ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายธนากร พิมพ์พุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001531 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560