ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางเปรมฤดี โคตรสมุทร (หัวหน้ากลุ่มบริหาร) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัจฉรา เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ธนูสา นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวดอกไม้ สานสมจงเจริญ นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุภิญา เข็มแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจุฬวฎี ตุ่นป่า ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายนุกูล แสงศรีเรือง ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชัชชล ภูบุญศรี ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นายคฑาวุธ สีสิงห์ ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจะเด็ด สานสมจงเจริญ ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายนพดล สินคำ ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายธนากร พิมพ์พุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี อาสาธรรม ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001581 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560